Konkursy

 

"Konkurs na Dzień Ojca" na portalu społecznościowym Facebook - regulamin

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest firma Miraculum S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

3. Konkurs Miraculum ,,Konkurs na Dzień Ojca” zwany jest dalej „Konkursem”.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie

https://www.facebook.com/MiraculumPolska/

6. Konkurs będzie trwał od 21.06.2017r. od momentu wrzucenia postu konkursowego na profil Miraculum Cosmetics Polska w serwisie Facebook do 22.06.2017r. do godziny 23:59.

7. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Organizatora, punktów handlowych i usługowych oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Organizatora, w tym także osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

b. posiadanie konta w serwisie Facebook, na którym użytkownik występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem;

c. poprawne wykonania zadania konkursowego;

d. akceptacja Regulaminu Konkursu.

4. Wypełnienie zadania konkursowego:

·         polubienie profilu Miraculum Cosmetics Polska na Facebooku

·         w komentarzu pod postem dokończenie zdania "mój Tata jest moim bohaterem ponieważ…"

·         udostępnienie postu z konkursem na swoim profilu na facebooku

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

§3.NAGRODY

 

1. Wśród odpowiedzi wybierzemy trzy najlepsze i nagrodzimy je zestawami produktów firmy Miraculum S.A: jednym zestawem WARS SENSITIVE i dwoma zestawami WARS ZERO.

2. Wyniki zostaną ogłoszone 23.06.2017. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom konkursu na adres podany przez nich organizatorowi w wiadomości prywatnej.

3. Warunkiem odbioru nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej (w odpowiedzi do komentarza biorącego udział w konkursie, czyli pod postem konkursowym).

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

§4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Zadanie konkursowe wymaga od uczestnika:

·         polubienia naszego profilu na Facebooku

·         w komentarzu pod postem dokończenia zdania "mój Tata jest moim bohaterem ponieważ…"

·         udostępnienia post z konkursem na swoim profilu

 

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

Nagrodzone zostaną trzy osoby.

5. Nazwisko i imię Zwycięzców zostanie opublikowane na profilu Facebook Miraculum Cosmetics Polska w postaci posta w dniu 23.06.2017r.

 

§5.REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6.DANE OSOBOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP: 726 23 92 016, REGON: 472905994, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034099. Dane osobowe przekazane Miraculum S.A. przez Uczestników lub opiekunów prawnych Uczestników mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres e-mail będą przetwarzane przez firmę Miraculum S.A. wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, tj. w celu publikowania wyników Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, którzy zwyciężyli oraz w celu przekazania przyznanych nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Miraculum S.A., (dalej„Administrator”). Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email sekretariat@miraculum.pl.

5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook.com ani współprowadzony z Facebook.com. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi – Miraculum S.A., a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 

 

 

"Konkurs Świętujemy DZIEŃ MATKI" na portalu społecznościowym Instagram - regulamin

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Instagram.

2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest firma Miraculum S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

3. Konkurs Miraculum ,,Konkurs Świętujemy DZIEŃ MATKI” zwany jest dalej „Konkursem”.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie

https://www.instagram.com/miraculum_cosmetics/

6. Konkurs będzie trwał od 22.05.2017r. od momentu wrzucenia postu konkursowego na profil Miraculum Cosmetics w serwisie Instagram do 25.04.2017r. do godziny 23:59.

7. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla: Organizatora, punktów handlowych i usługowych oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Organizatora, w tym także osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

b. posiadanie konta w serwisie Instagram, na którym użytkownik występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem;

c. poprawne wykonania zadania konkursowego;

d. akceptacja Regulaminu Konkursu.

4. Wypełnienie zadania konkursowego: Dokończ zdanie konkursowe „Moja Mama nauczyła mnie….” i zdobądź dla niej cenną i pachnącą nagrodę! Zamieść swoje ulubione zdjęcie z mamą, oznacz go konkursowym hasztagiem #konkursmiraculum oraz dokończ w poście wyżej podane zdanie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

§3.NAGRODY

 

1. Wśród odpowiedzi wybierzemy trzy najlepsze i nagrodzimy je zestawami produktów firmy Miraculum S.A.

2. Wyniki zostaną ogłoszone 26.05.2017. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom konkursu na adres podany przez nich organizatorowi w wiadomości prywatnej.

3. Warunkiem odbioru nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej (w odpowiedzi do komentarza biorącego udział w konkursie, czyli pod postem konkursowym).

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

 

§4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Zadanie konkursowe wymaga od uczestnika następujących czynności:

Dokończ zdanie konkursowe „Moja Mama nauczyła mnie….” i zdobądź dla niej cenną i pachnącą nagrodę! Zamieść swoje ulubione zdjęcie z mamą, oznacz go konkursowym hasztagiem #konkursmiraculum oraz dokończ w poście wyżej podane zdanie.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

Nagrodzone zostaną trzy osoby.

5. Nazwisko i imię Zwycięzców zostanie opublikowane na profilu Instagram Miraculum Cosmetics w postaci posta w dniu 26.05.2017r.

 

§5.REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–INSTAGRAM”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§6.DANE OSOBOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP: 726 23 92 016, REGON: 472905994, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034099. Dane osobowe przekazane Miraculum S.A. przez Uczestników lub opiekunów prawnych Uczestników mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres e-mail będą przetwarzane przez firmę Miraculum S.A. wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, tj. w celu publikowania wyników Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, którzy zwyciężyli oraz w celu przekazania przyznanych nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Miraculum S.A., (dalej„Administrator”). Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email sekretariat@miraculum.pl.

5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram.com ani współprowadzony z Instagram.com. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi – Miraculum S.A., a nie Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Zwycięzcy ewentualnej nagrody.

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="70