REGULAMIN KONKURSU

PANI WALEWSKA


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin), ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie mającym na

celu wyłonienie najbardziej kreatywnych odpowiedzi zawartych w komentarzach pod postami

konkursowymi (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu, a zarazem administratorem danych osobowych jego uczestników, jest

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy ul. Aleje Jerozolimskie 184B, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000034099, NIP: 7262392016, REGON 472905994, o kapitale zakładowym w

wysokości 40.380.000,00 złotych, opłaconym w całości (dalej: Organizator).

3. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarte zostały na dedykowanej mu stronie

internetowej, pod adresem www.miraculum.pl. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu

może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub w serwisach Organizatora:

Instagram na profilu pod adresem @pani_walewska_cosmetics oraz serwisie Facebook na

profilu #miraculum, jak również profilach Instagram Ambasadorek @modelka40plus,

@marvelous_retrolady, @darrunieczka. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy

prawa.

4. Konkurs będzie prowadzony w serwisach Organizatora: Instagram na profilu pod adresem

@pani_walewska_cosmetics oraz profilach Instagram Ambasadorek @modelka40plus,

@marvelous_retrolady, @darrunieczka.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 18 września

2021 roku (od godziny publikacji postu konkursowego w serwisie Instagram) do 23 września 2021

roku (do godziny 23.59).

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może by każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia

poniżej wskazane warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c. zainstalowała na swoim telefonie lub tablecie aplikację Instagram i zalogowała się do nich

oraz posiada publiczny profil;

d. jest fanem profilu marki Miraculum oraz Pani Walewska na Instagramie tj. polubiła w wyżej

wskazanych aplikacjach profil: @miraculum_cosmetics oraz @pani_walewska_cosmetics;

2. Dla zachowania rzetelności Konkursu wyklucza się możliwość wzięcia w nim udziału

pracowników Organizatora, a także osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na

podstawie umowy zlecenia lub umowy świadczenia usług, jak też członków ich najbliższej rodziny. Za

członków rodzin osób wskazanych powyżej podmiotów uznaje się: wstępnych, zstępnych,

przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz

rodzeństwo małżonka.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału

w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął

informację o działania sprzeczne z Regulaminem. Wykrycie okoliczności powodujących niespełnienie

przez Uczestnika wyżej wskazanych warunków po dniu wydania nagrody uprawnia Organizatora do

dochodzenia zwrotu nagrody lub jej wartości.

§ 3 Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: opublikowaniu odpowiedzi pod postem konkursowym na pytanie

“Jaki produkt marki Pani Walewska lubisz najbardziej oraz dlaczego? - dotyczy profilu

@pani_walewska_cosmetics. ; opublikowaniu odpowiedzi pod postem konkursowym na

pytanie “Jaki produkt z linii pielęgnacyjnej pragniesz przetestować oraz dlaczego? - dotyczy

profilu @darrunieczka; opublikowaniu odpowiedzi pod postem konkursowym na pytanie “Jaki

produkt z linii make-up chciałabyś przetestować i dlaczego? - dotyczy profilu

@marvelous_retrolady; opublikowaniu odpowiedzi pod postem konkursowym na pytanie

“Jaki produkt z linii perfum chciałabyś przetestować oraz dlaczego? - dotyczy profilu

@modelka40plus; (dalej: Zadanie Konkursowe).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań

Konkursowych:

a. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram czy Facebook,

b. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z

zasadami Regulaminu;

c. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające

obowiązujące przepisy prawa;

d. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób

trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek

towarów lub usług innych niż marki Pani Walewska.

§ 4 Nagrody i zasady rozstrzygnięcia Konkursu

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. 12 nagród składających się z 5 wybranych kosmetyków marki Pani Walewska (po 3

Nagrody na każdy z profili Instagram, na którym znajduje się konkurs).

2. Ocena Prac konkursowych będzie każdorazowo dokonywana przez komisję w skład, której wejdą

przedstawiciele Organizatora.

3. Komisja przy rozstrzyganiu Konkursu ocenia oryginalność, kreatywność oraz zgodność Zadania

konkursowego z warunkami Konkursu.

4. W terminie do dnia 1 po zakończeniu konkursu komisja wyłoni 12 laureatek, które otrzymają

nagrody.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator

zastrzega sobie prawo do nie argumentowania sposobu rozstrzygnięcia Konkursu.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez

możliwości ich zamiany na inne nagrody bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.

7. Prawo do odbioru przyznanych nagród nie może zostać przeniesione na osoby trzecie, chyba, że

Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

8. Organizator poinformuje Laureatów Konkursu o wygranej do 3 dni po zakończeniu każdego etapu w

prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram, facebook lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

9. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatki

jest przesłanie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania Lauretki, w prywatnej

wiadomości zwrotnej do Organizatora informacji, w której znajdzie się imię i nazwisko Laureatki

oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody

rzeczowe przekazane zostaną pocztą tradycyjną lub kurierską na wskazane przez Laureatów

adresy na terenie Polski.

10. Wysyłka nagród rzeczowych, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania

Laureatom informacji o wygranej przez nich w Konkursie oraz otrzymania informacji zwrotnej o

których mowa w ust. 12 powyżej. W przypadku nieodebrania przez Laureatkę nagrody, pomimo

jej wysyłki na adres podany przez Laureatkę, nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji

Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez

Laureatkę, za zmianę miejsca jego pobytu w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych,

które uniemożliwiają skuteczne wydanie Laureatce nagrody.

12. Od nagród, których wartość przekracza 2.000,00 zł Laureatka zobowiązana jest zapłacić podatek

dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i

odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem

wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureatkę należnego podatku od

wygranej na ręce Organizatora (płatnika). W przypadku Zwycięzcy, za jego zgodą, Organizator –

na poczet podatku – zaliczy przyznane Uczestnikowi wynagrodzenie z tytułu kontraktu, o którym

mowa w §4 ust. 1 lit. a i.

§ 5 Oświadczenia i licencje

1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika

postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i

jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody

na korzystanie z wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika do celów związanych z

Konkursem.

2. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i

nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego, które są przejawem jego własnej

indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych

oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody

prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i

rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania

przez Organizatora.

3. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej okazały się niezgodne

ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, który nadesłał Zadanie Konkursowe, w

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność

oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora

szkody. Ponadto, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do

niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody, jeżeli ją otrzymał.

4. Wraz z wykonaniem Zadania Konkursowego, Laureat Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie

swojego wizerunku lub osób widniejących w Zadaniu Konkursowym za pośrednictwem

Internetu w formie zdjęć w tym w szczególności w formie materiałów reklamowych,

umieszczanych na stronach internetowych: www.miraculum.pl, oraz na portalach Instagram oraz

Facebook Organizatora, Patrona Medialnego oraz Partnera Konkursu, przedstawiających Laureata

samodzielnie lub w zestawieniu z pozostałymi Laureatami, a także w ramach opracowań,

zestawień lub inkorporacji do materiałów reklamowych lub informacyjnych, w tym do utworów

wizualnych lub audiowizualnych, fotografii, warunkujących, umożliwiających lub ułatwiających

marketing oraz sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, przez okres jednego

roku od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisach Instagram lub/i Facebook, bez

ograniczeń co do ilości oraz terytorium. Laureat upoważnia Organizatora do

rozpowszechniania wizerunku z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Laureata. Uczestnik

zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, o którym jest mowa w Załączniku nr 1 do

Regulaminu.

5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji, z prawem do

udzielania sublicencji, obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i

terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z

Zadania Konkursowego przez Organizatora, Patrona Medialnego, jak również

przez podmioty wskazane przez Organizatora w związku z Konkursem oraz na potrzeby reklamy

marki Pani Walewska, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: a.

Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i

mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od

formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz

egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i

po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do

powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb

eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub

w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub

identyfikacji Organizatora lub Patrona Medialnego i Partnera Konkursu obejmuje to

również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;

utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;

nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy

dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie

na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i

obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie,

odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na

nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i

czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale

komunikacji publicznej;

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik

Konkursu udziela Organizatorowi i Patronowi Medialnemu i Partnera Konkursu na

podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie

nabytych praw do Zadania Konkursowego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych

powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub

potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i

równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości

w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub

skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie

pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz

DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik

Konkursu wyraża zgodę, aby jego Zadanie Konkursowe zgłoszone przez niego do konkursu

było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora, Patrona Medialnego i Partnera

Konkursu i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz

rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom,

przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej,

tworzeniu opracowań oraz poprawek

w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia konkursowe niepełne

lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Miraculum

S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy ul. Aleje Jerozolimskie 184B, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000034099, NIP: 7262392016, REGON 472905994, o kapitale zakładowym w wysokości

40.380.000,00 złotych, opłaconym w całości (dalej: „Administrator”), kontakt do Administratora:

sekretariat@miraculum.pl, nr tel. 22 203 48 85.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu lub ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane w

następujących celach:

a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy i przyznania

nagród, przeprowadzenia procesu reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a)

„RODO”) za zgodą Uczestnika

b. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o:

rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących

regulacji (art. 6. ust.1 lit. c RODO),

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Uczestnikami

lub ich przedstawicielami ustawowymi oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora

roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed

takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO);

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych za odrębną pisemną

zgodą udzieloną przez Uczestników. W przypadku udzielenia zgód dotyczących kierowania do

Uczestnika działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to dane

osobowe Uczestnika będą przetwarzane, aby prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług

Organizatora. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6

ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań

marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi zgodami dotyczącymi otrzymywania

treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji (w tym profilowanie).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów udziału w Konkursie. Dane

osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później tj. do

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu i w

związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i

archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

5. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 6 ust. 3 dane osobowe będą przetwarzane przez

okres do wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych

określonym kanałem komunikacji przez Uczestnika.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników lub przedstawicieli ustawowych mogą być

Organizator, podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze,

ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych

osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

7. Uczestnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do: a. dostępu do treści

swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż

przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO,

8. Dane osobowe Uczestników, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 6 ust. 3, będą

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Organizator

dokonuje profilowania, aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby Uczestnika dotyczące

oferowanych przez Organizatora produktów i usług. Na podstawie profilu Organizator będzie

wysyłać informacje dopasowane do preferencji Uczestnika w zakresie m.in. dopasowania tematyki

wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, które

pozwolą Organizatorowi udoskonalać oferowane usługi. Do profilowania wykorzystywane są

następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, źródło

pozyskania danych. Ponadto, przy profilowaniu Organizator bierze pod uwagę dane statystyczne

dotyczące zachowania na stronach www i w aplikacjach mobilnych.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać

na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i

wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników

Konkursu.

4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem – konkurs

„PaniWalewska”. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu

terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla

pocztowego.

5. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez

Organizatora, w oparciu o postanowienia Regulaminu.

6. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. O decyzji Organizatora

Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną.

7. W przypadku odrzucenia złożonej reklamacji, Organizator oświadcza, że nie wyraża zgody na

wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające

dostępu do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek

problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej

będą wolne od zakłóceń lub błędów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas

lub po transmisji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie

wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim podaniu do

wiadomości publicznej, na stronie internetowej wskazanej w § 1 ust. 3 Regulaminu, informacji w

przedmiocie zmiany, przy czym zmiana nie może pogarszać warunków udziału uczestników w

Konkursie.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu

rozstrzyga Organizator.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją

kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą

Organizatora oraz Uczestnika.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.


Fundusze Unijne