gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-585251089');

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z MARKĄ TANIATA

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin), ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie mającym na celu wyłonienie najbardziej kreatywnych publikacji z produktami marki TANITA (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu, a zarazem administratorem danych osobowych jego uczestników, jest Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy ul. Aleje Jerozolimskie 184B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034099, NIP: 7262392016, REGON 472905994, o kapitale zakładowym w wysokości 42.120.000,00 złotych, opłaconym w całości (dalej: Organizator).

3. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarte zostały na dedykowanej mu stronie internetowej, pod adresem www.miraculum.pl. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora lub w serwisach Organizatora: Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/miraculum_cosmetics/ oraz serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/MiraculumPolska . Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4. Konkurs będzie prowadzony w serwisach Organizatora: Instagram na profilu pod adresem @miraculum_cosmetics.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 01 marca 2021 roku (od godziny publikacji postu konkursowego w serwisie Instagram) do 31 maja 2021 roku (do godziny 23.59).

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w 12 etapach. Każdy etap będzie trwał 7 dni. Po każdym etapie zostaną wyłonieni laureaci.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może by każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniżej wskazane warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c. zainstalowała na swoim telefonie lub tablecie aplikację Instagram i/lub Facebook i zalogowała się do nich oraz posiada publiczny profil;

d. jest fanem profilu marki Miraculum / Tanita na Instagramie i/lub Facebooku tj. polubiła w wyżej wskazanych aplikacjach profil: @miraculum_cosmetics;

2. Dla zachowania rzetelności Konkursu wyklucza się możliwość wzięcia w nim udziału pracowników Organizatora, a także osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy zlecenia lub umowy świadczenia usług, jak też członków ich najbliższej rodziny. Za członków rodzin osób wskazanych powyżej podmiotów uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. Wykrycie okoliczności powodujących niespełnienie przez Uczestnika wyżej wskazanych warunków po dniu wydania nagrody uprawnia Organizatora do dochodzenia zwrotu nagrody lub jej wartości.

§ 3 Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu na profilu publicznym, w sposób umożliwiający nieograniczony dostęp, w serwisie Instagram Uczestnika Konkursu, zdjęcia lub video z produktem marki TANITA. Post musi zostać otagowany hasztagami #Tanita, #zawszegladko, #miraculum oraz oznaczony @miraculum_cosmetics. (dalej: Zadanie Konkursowe).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram czy Facebook,

b. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marki Pani Walewska.

§ 4 Nagrody i zasady rozstrzygnięcia Konkursu

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. szklane sportowe butelki z logo Tanita

b. leżaki z logo Tanita

c. kuferki Puccini

2. Ocena Prac konkursowych będzie każdorazowo dokonywana przez komisję w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

3. Komisja przy rozstrzyganiu Konkursu ocenia oryginalność, kreatywność, kompozycję oraz zgodność Zadania konkursowego z warunkami Konkursu.

4. W każdym tygodniu trwania Konkursu komisja, o której mowa w ust. 2 powyżej, w oparciu o kryteria wskazane w ust. 3 powyżej, przyzna nagrody wybranym osobom. Pula nagród do wykorzystania w każdym miesiącu to 100 szklanych, sportowych butelek Tanita, 30 leżaków Tanita, oraz 20 eleganckich kuferków Puccini. W sumie, podczas trwania 3 miesięcy konkursu komisja wyłoni do 450 laureatek.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania sposobu rozstrzygnięcia Konkursu.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości ich zamiany na inne nagrody bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.

8. Prawo do odbioru przyznanych nagród nie może zostać przeniesione na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

9. Organizator poinformuje Laureatów Konkursu o wygranej do 7 dni po zakończeniu każdego etapu w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram, facebook lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatki jest przesłanie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania Lauretki, w prywatnej wiadomości zwrotnej do Organizatora informacji, w której znajdzie się imię i nazwisko Laureatki

oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody rzeczowe przekazane zostaną pocztą tradycyjną lub kurierską na wskazane przez Laureatów adresy na terenie Polski.

11. Wysyłka nagród rzeczowych, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania Laureatom informacji o wygranej przez nich w Konkursie oraz otrzymania informacji zwrotnej o których mowa w ust. 12 powyżej. W przypadku nieodebrania przez Laureatkę nagrody, pomimo jej wysyłki na adres podany przez Laureatkę, nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Laureatkę, za zmianę miejsca jego pobytu w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych, które uniemożliwiają skuteczne wydanie Laureatce nagrody.

13. Od nagród, których wartość przekracza 2.000,00 zł Laureatka zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureatkę należnego podatku od wygranej na ręce Organizatora (płatnika). W przypadku Zwycięzcy, za jego zgodą, Organizator – na poczet podatku – zaliczy przyznane Uczestnikowi wynagrodzenie z tytułu kontraktu, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a i.

§ 5 Oświadczenia i licencje

1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika do celów związanych z Konkursem.

2. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora.

3. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, który nadesłał Zadanie Konkursowe, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody, jeżeli ją otrzymał.

4. Wraz z wykonaniem Zadania Konkursowego, Laureat Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub osób widniejących w Zadaniu Konkursowym za pośrednictwem Internetu w formie zdjęć w tym w szczególności w formie materiałów reklamowych, umieszczanych na stronach internetowych: www.miraculum.pl, oraz na portalach Instagram oraz Facebook Organizatora, Patrona Medialnego oraz Partnera Konkursu, przedstawiających Laureata samodzielnie lub w zestawieniu z pozostałymi Laureatami, a także w ramach opracowań, zestawień lub inkorporacji do materiałów reklamowych lub informacyjnych, w tym do utworów wizualnych lub audiowizualnych, fotografii, warunkujących, umożliwiających lub ułatwiających marketing oraz sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, przez okres jednego roku od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisach Instagram lub/i Facebook, bez ograniczeń co do ilości oraz terytorium. Laureat upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Laureata. Uczestnik zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, o którym jest mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z Zadania Konkursowego przez Organizatora, Patrona Medialnego, jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora w związku z Konkursem oraz na potrzeby reklamy marki Pani Walewska, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Patrona Medialnego i Partnera Konkursu obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi i Patronowi Medialnemu i Partnera Konkursu na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do Zadania Konkursowego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego Zadanie Konkursowe zgłoszone przez niego do konkursu było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora, Patrona Medialnego i Partnera Konkursu i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek

w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy ul. Aleje Jerozolimskie 184B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034099, NIP: 7262392016, REGON 472905994, o kapitale zakładowym w wysokości 42.120.000,00 złotych, opłaconym w całości (dalej: „Administrator”), kontakt do Administratora: sekretariat@miraculum.pl, nr tel. 22 203 48 85.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu lub ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane w następujących celach:

a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy i przyznania nagród, przeprowadzenia procesu reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”) za zgodą Uczestnika

b. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6. ust.1 lit. c RODO),

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Uczestnikami lub ich przedstawicielami ustawowymi oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO);

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych za odrębną pisemną zgodą udzieloną przez Uczestników. W przypadku udzielenia zgód dotyczących kierowania do Uczestnika działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, aby prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług Organizatora. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji (w tym profilowanie).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu i w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

5. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 6 ust. 3 dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji przez Uczestnika.

6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników lub przedstawicieli ustawowych mogą być Organizator, podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

7. Uczestnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do: a. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO,

8. Dane osobowe Uczestników, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 6 ust. 3, będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Organizator dokonuje profilowania, aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby Uczestnika dotyczące oferowanych przez Organizatora produktów i usług. Na podstawie profilu Organizator będzie wysyłać informacje dopasowane do preferencji Uczestnika w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, które pozwolą Organizatorowi udoskonalać oferowane usługi. Do profilowania wykorzystywane są następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, źródło pozyskania danych. Ponadto, przy profilowaniu Organizator bierze pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i w aplikacjach mobilnych.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem – konkurs „Wiosna z marką Tanita”. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.

5. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, w oparciu o postanowienia Regulaminu.

6. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną.

7. W przypadku odrzucenia złożonej reklamacji, Organizator oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostępu do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim podaniu do wiadomości publicznej, na stronie internetowej wskazanej w § 1 ust. 3 Regulaminu, informacji w przedmiocie zmiany, przy czym zmiana nie może pogarszać warunków udziału uczestników w Konkursie.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.


Fundusze Unijne