gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-585251089');

Regulamin Promocji „Produkt za grosz”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki akcji promocyjnej o nazwie „Produkt za grosz”, zwanej dalej „Promocją”

2. Organizatorem Promocji jest Miraculum S.A. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 184B, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000034099, wysokość kapitału zakładowego: 43.745.000 zł, NIP 726 23 92 016, REGON 47295994, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Promocja obowiązuje w wybranych sklepach stacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja będzie trwać w okresie od dnia 17 stycznia 2020 roku do dnia 26.01.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonuje zakupów produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c., zwana dalej „Uczestnikiem”

2. Z uczestnictwa w Promocji wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY PROMOCJI

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów produktów z asortymentu marki WARS albo marki LIDER za co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) złotych.

2. Uczestnik, który dokona zakupów odpowiednio:

2.1. produktów z asortymentu marki WARS za co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) złotych otrzymuje Produkt za grosz w postaci kremu do golenia marki WARS CLASSIC o pojemności 65 g.

2.2. produktów z asortymentu marki LIDER za co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia) złotych otrzymuje Produkt za grosz w postaci kremu do golenia marki LIDER o pojemności 65 g.

3. Odpowiedni Produkt za grosz zostanie naliczony przy kasie i przekazany konsumentowi, który spełni wyżej wymienione warunki zakupowe.

IV. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Promocji niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia skorzystania z Promocji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

4. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://miraculum.pl/shop/

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

3.Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: sekretariat@miraculum.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).


Fundusze Unijne