Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych od Użytkowników Sklepu Internetowego Miraculum, uprawnienia Użytkowników z tym związane, informacje dotyczące Administratora danych osobowych, informacje dotyczące plików Cookies. 

§ 2 Słowniczek

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://miraculum.pl, w którym Miraculum sprzedaje produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem sieci Internet; Administrator, Miraculum – Miraculum S. A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000034099, wysokość kapitału zakładowego: 43.745.000 zł, NIP 726 23 92 016, REGON 47295994. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy Miraculum, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego Miraculum oraz o organizowanych w ramach jego działalności promocjach i konkursach; Koszyk – element Sklepu Internetowego Miraculum, za pomocą którego Klient składając zamówienie precyzuje jego szczegóły takie jak: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.; Użytkownik, Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym Miraculum lub odwiedzająca Sklep Internetowy Miraculum; Zamówienie – przyjęcie przez Klienta oferty Sklepu Internetowego Miraculum, polegające na wskazaniu w Koszyku kupowanych Produktów oraz sposobu dostawy i płatności; Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.


§ 3 Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Miraculum S. Az siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000034099, wysokość kapitału zakładowego: 43.745.000 zł,
NIP 726 23 92 016, REGON 47295994.

Procesorem danych osobowych jest Wirtualna Polska Holding S.A  z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16, w zakresie niezbędnym do wysyłki newslettera z promocjami, rabatami i personalizowanymi ofertami. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


§ 4 Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane w celu realizacji Zamówień składanych przez Użytkownika:
1. W celu rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
kontem, podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, rozpatrzenia reklamacji lub zrealizowania prawa
odstąpienia od umowy sprzedaży, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, podstawa prawna:
niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
4. W celu badania satysfakcji Użytkownika oraz w celu marketingowym polegającym na promowaniu Administratora
oraz jego produktów, podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 5 Czas przechowywania danych osobowych


1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres zawartej umowy oraz czas konieczny do wykazania
prawidłowego jej wykonania, aż do czasu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy
maksymalnie 10 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, a także przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
Jednakże, dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych będą przetwarzane przez okres 6 lat.
2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta
przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres
czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być
podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a
dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

§ 6 Dobrowolność podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym w celu realizacji Zamówienia uniemożliwia jego przyjęcie przez Administratora.
2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie wpływa na realizację Zamówienia
przez Administratora.

§ 7 Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Miraculum

1. Miraculum zbiera od Użytkownika, przy rejestracji konta lub, w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego, w chwili
składania Zamówienia następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwę, adres korespondencyjny, adres poczty
elektronicznej, nr telefonu kontaktowego.
2. Dane o rachunku bankowym lub karcie płatniczej Klienta dokonującego płatności za pośrednictwem Podmiotu
realizującego płatność są przekazywane do PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182,
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 274399, posiadającej numer NIP
7792308495 w celu dokonania przez Użytkownika płatności za zamówione Produkty.
3. W przypadku, jeżeli Klient zamierza odebrać zamówione Produkty w innym miejscu niż podany przy rejestracji
zostanie poproszony o podanie zmienionego adresu wysyłki.
4. Dostawa zamówionych Produktów do innej osoby fizycznej niż Klient może nastąpić tylko wtedy, gdy Klient posiada
zgodę tej osoby na otrzymanie Produktów i przetwarzanie danych osobowych przez Miraculum. Podanie w formularzu
Zamówienia danych innej osoby fizycznej stanowi oświadczenie Klienta o dysponowaniu ww. zgodą.

§ 8 Pliki Cookies

1. Pliki Cookies (Ciasteczka) to małe fragmenty tekstu przesyłane do przeglądarki Użytkownika i wysyłane ponownie
podczas kolejnych odwiedzin strony internetowej. Pliki Cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika, którym może być np. laptop, komputer stacjonarny, telefon.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest Miraculum.

3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas odwiedzin Użytkownika w Sklepie
Internetowym Miraculum, w następujących celach:
a. identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego
b. zapisywania w Koszyku danych o zamówionych Produktach, sposobie płatności i dostawy,
c. wypełniania formularzy zamówienia i ankiet
d. dostosowania funkcjonalności Sklepu Internetowego Miraculum do preferencji Użytkownika,
e. prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum,
f. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu
Google Analytics.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Sklepu
Internetowego Miraculum może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych
oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać
program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Miraculum informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
Sklepu Internetowego Miraculum.

6. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski (https://holding.wp.pl/poufnosc).

7. Więcej informacji na temat Plików Cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. sekcji
„Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 9 Przewidywani odbiorcy danych osobowych


1. Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przekazywane są kontrahentom
Administratora, jeśli wynika to z realizacji celów, o których mowa powyżej, w tym:
a. operatorom płatności w przypadku płatności dokonywanej za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu
bankowego lub płatności kartą kredytową;
b. przewoźnikowi – firmie kurierskiej, w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionych Produktów;
c. podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne,
d. podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu.
2. Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być przekazywane także
podmiotom i organom, w przypadku których udostepnienie danych wymagane jest na podstawie przepisu prawa
powszechnie obowiązującego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

§ 10 Uprawnienia Użytkownika

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody ma skutek od momentu
wycofania zgody;
b. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej
cofnięciem;
c. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić
dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za
zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją -
wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z
poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także
badanie satysfakcji;
b. rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub
usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;
c. jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania
usunięcia danych osobowych, jeżeli:
I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
II. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, a nie
istnieją inne podstawy przetwarzania tych danych,
III. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
IV. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
V. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii
lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
VI. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio
dzieciom.
b. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,
Administratora może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to
dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora,
czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
a. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego
rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
marketingowych.
b. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
I. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na
czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
II. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;
III. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
IV. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do
rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,
Klient ma prawo:
I. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
II. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania
tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących
Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską jeśli ma to miejsce;
III. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które
są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres
poczty elektronicznej sekretariat@miraculum.pl. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki
innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego,
wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały
przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim
przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie
używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie
albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak
- z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w
ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych
osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie
naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności
Ustawy oraz RODO oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
2. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Miraculum w każdym czasie, przy czym Użytkownik
posiadający zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym Miraculum zostanie przed złożeniem pierwszego
Zamówienia po zmianie Polityki Prywatności poproszony o akceptację jej zmienionej treści. Użytkownik nieposiadający
zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym Miraculum zostanie każdorazowo, przed złożeniem Zamówienia,
poproszony o akceptację Polityki Prywatności.

up
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: ShoperFundusze UnijneUE_flag
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium