Regulamin

 

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum S.A.
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 18 Listopada 2019 r.


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Miraculum prowadzony pod adresem https://miraculum.pl jest platformą
internetową, której operatorem jest Miraculum S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Aleje
Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000034099, wysokość
kapitału zakładowego: 43.745.000 zł, NIP 726 23 92 016, REGON 47295994.
2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Miraculum S.A., zwaną dalej Miraculum oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum, jak
również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Słowniczek

Sklep Internetowy Miraculum – sklep działający pod adresem https://miraculum.pl , w którym
Miraculum sprzedaje Produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem sieci Internet
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
Czas realizacji zamówienia – orientacyjny czas od zarejestrowania zamówienia w internetowej bazie
danych Sklepu Internetowego Miraculum do chwili dostarczenia zamówionych Produktów przez firmę
kurierską, na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz
Produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym Miraculum. W bazie przechowywane są
również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego Miraculum służące do
realizacji składanych przez nich zamówień oraz – o ile Klient wyraził zgodę – do celów
marketingowych;
Koszyk – element Sklepu Internetowego Miraculum, za pomocą którego Klient składając zamówienie
precyzuje jego szczegóły takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy,
sposób płatności itp.;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient – Konsument lub inna osoba dokonująca zakupu produktów;
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Miraculum, na której przedstawione są
informacje na temat produktu takie jak nazwa, pojemność opakowania jednostkowego, dostępność w
magazynie;
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Miraculum
podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu
bankowego lub płatności kartą kredytową;
Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu produktów w Sklepie Internetowym Miraculum,
polegające na wskazaniu w koszyku kupowanych Produktów oraz sposobu dostawy i płatności;
Produkt – produkt Miraculum oferowany w Sklepie Internetowym Miraculum;
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego Miraculum.

§ 3 Warunki techniczne

Miraculum dokłada starań, aby zapewnić możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum
przez użytkowników posługujących się różnymi popularnymi przeglądarkami internetowymi.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego Miraculum zapewnia spełnienie przez użytkownika
następujących warunków technicznych:
1) komputer z dostępem do Internetu,
2) używanie jednej z następujących przeglądarek:
a. Internet Explorer 10 lub nowsza,
b. Firefox 37 lub nowsza,
c. Chrome 42 lub nowsza,
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
4) akceptacja plików cookies służących do poruszania się po Sklepie Internetowym Miraculum.

§ 4 Rejestracja konta

1. Rejestracja konta nie jest konieczna w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym
Miraculum, jednak umożliwia składanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego
podawania swoich danych osobowych (z wyjątkiem loginu i hasła).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie Sklepu
Internetowego Miraculum i aktywację konta.
3. Po przesłaniu formularza elektronicznego, Użytkownik otrzyma na podany adres e- mail link
aktywacyjny. Aktywacja konta następuje z chwilą kliknięcia na podany link.
4. Z chwilą aktywacji konta zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie przez Miraculum
usługi prowadzenia konta Użytkownika.
5. Umowa wskazana w ustępie poprzedzającym może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym
czasie, poprzez przesłanie Miraculum stosownego oświadczenia, np. w formie elektronicznej.

§ 5 Warunki realizacji Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki
Przetwarzania Danych Osobowych
2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem
strony internetowej https://miraculum.pl poprzez wskazanie na produkt, którym jest
zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w
koszyku sposobu odbioru i płatności za zaznaczone produkty. Klient potwierdza złożenie zamówienia
kliknięciem na przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP”.
3. Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty Miraculum w rozumieniu kodeksu
cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
4. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu wybranych przez siebie produktów
Miraculum.
5. Składając zamówienie (w koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiane produkty;
b. adres, na jaki mają być dostarczone produkty oraz adres właściwy do wystawienia
faktury;
c. sposób dostawy;
d. sposób dokonania płatności.
6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Miraculum informuje go mailowo o przyjęciu Zamówienia.
7. Z chwilą potwierdzenia przez Miraculum przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, dochodzi
do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Zamówione produkty będą dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie
wynikającym z wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sklep Internetowy Miraculum
zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 10 dni roboczych, następujących po dniu, w
którym złożono zamówienie i przyjęto płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za
pobraniem).
9. Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być
czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).
10. W przypadku braku w magazynie produktu lub produktów objętych zamówieniem oraz braku
możliwości sprowadzenia ich do Sklepu Internetowego Miraculum w czasie przewidzianym na
realizację zamówienia, Sklep Internetowy Miraculum wyśle do Klienta, na podany przez niego adres
e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie
zamówienia poprzez:
a) anulowanie zamówienia lub
b) zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności Produktów w Magazynie lub
c) zrealizowanie zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z Klientem

§ 6 Kontakt z Miraculum

1. Klient może skontaktować się z Miraculum, oprócz korespondencji wysyłanej tradycyjnie, również
telefonicznie pod numerem (22) 205-06-00 lub mailowo pod adresem: dok@miraculum.pl.
2. Informacje na temat statusu zamówienia Miraculum przekazuje na adres mailowy podany przez
Klienta.

§ 7 Ceny Produktów

1. Sklep Internetowy Miraculum zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie
https://miraculum.pl i oferuje Produkty znajdujące się w magazynie Sklepu Internetowego
Miraculum, za pośrednictwem sieci Internet.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Miraculum zamieszczone przy oferowanym produkcie:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b. nie zawierają kosztów przesyłki;
c. nie zawierają ewentualnych opłat celnych.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Miraculum
w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat ceny produktów wraz z kosztami przesyłki i ewentualnymi kosztami celnymi
przedstawiana jest na stronie sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy produktów i
formy płatności.
5. Sklep Internetowy Miraculum zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach
Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych oraz wyprzedaży. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na
zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub
wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie Internetowym Miraculum nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji
nie stanowi inaczej.
7. Ceny produktów w Sklepie Internetowym Miraculum obowiązują jedynie przy złożeniu
zamówienia indywidualnie przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej:
https://miraculum.pl .
8. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy Miraculum wystawia fakturę VAT. Faktury
wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

§ 8 Formy płatności

1. Zamówienie obejmuje produkty znajdujące się w koszyku, w chwili złożenia zamówienia.
2. Zapłaty za produkty, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać na odległość
poprzez:
a. przelew bankowy na rachunek Miraculum;
b. płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A.
z siedzibą w Poznaniu;
c. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z
siedzibą w Poznaniu.
d. przelew kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
e. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia S.A.


3. Zapłata za produkty dokonywana przelewem lub kartą płatniczą powinna być zrealizowana
niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, z
zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Zapłaty za produkty, które mają być dostarczone na terenie Polski można dokonać gotówką w
chwili dostarczenia produktów za pośrednictwem kuriera.
5. W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów
Sklep Internetowy Miraculum zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy
lub form dokonania zapłaty, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem
zamówienia.

§ 9 Czas realizacji Zamówień

1. Sklep Internetowy Miraculum podaje (w dniach roboczych) czas dostarczenia zamówionych
produktów z magazynu do miejsca wskazanego przez Klienta. Jest to orientacyjny czas liczony od
momentu zapłaty za produkty (a w przypadku płatności pobraniowej – od przyjęcia zamówienia do
realizacji) do chwili dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera. Sklep Internetowy
Miraculum podaje czas realizacji zamówienia przy uwzględnieniu terminu dostawy przesyłek
podawanych przez kuriera. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem
terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. Zamówione produkty będą dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany w
formularzu zamówieniowym na stronie Sklepu Internetowego Miraculum.
3. Sklep Internetowy Miraculum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego
produktu ze względu na podanie przez Klienta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku Sklep
Internetowy Miraculum powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia poprzez
odpowiednią wiadomość e-mail. Ponowne wysłanie produktów pod nowy lub poprawiony adres jest
możliwe pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów kolejnej przesyłki.

§ 10 Reklamacje


1. Miraculum ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkty wolne od wad.
2. Miraculum odpowiada wobec Konsumentów za wady fizyczne i prawne produktów na zasadach
przewidzianych w obowiązujących przepisach (rękojmia).
3. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie, telefonicznie pod numerem 22 205 06 00, mailowo
pod adresem: dok@miraculum.pl .
4. Miraculum rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła
informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Jeżeli Konsument
zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając
kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Miraculum nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Miraculum niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli produkt był już wymieniony albo naprawiany przez Miraculum albo Miraculum nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolną od wad.
6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Miraculum usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Miraculum. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
9. Miraculum wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
10. Miraculum może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Sprzedający nie odpowiada na podstawie rękojmi wobec Klientów innych niż Konsumenci.
12. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wówczas prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w plikach „Do pobrania”, jednak nie jest to obowiązkowe. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
- Adresat Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:
-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
-Adres konsumenta (-ów)
-Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, wystarczy, aby Konsument
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w
oryginalnym opakowaniu firmowym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument jest informowany
odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i
których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony
zdrowia Konsumentów.
7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje, jeżeli Produkt został
dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu
takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Miraculum zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Miraculum), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Miraculum zostało poinformowane o decyzji
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem ust. 6
poniżej.
9. Zwrotu płatności Miraculum dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. Miraculum może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia Miraculum dowodu ich odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt/produkty Miraculum lub przekazać je osobie
upoważnionej przez Miraculum do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba że Miraculum zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Miraculum, tj. na adres:
Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź.

§ 12 Dane osobowe


Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce
Prywatności.

§ 13 Prawa autorskie i inne

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Miraculum, w tym majątkowe prawa autorskie do layoutu
strony lub jej elementów, prawa do znaków towarowych umieszczonych na produktach, prawo do
korzystania z domeny przysługują Miraculum.

§ 14 Treści dostarczane przez Użytkownika

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym Miraculum jest uprawnione
do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są bezprawne lub co do
których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności.

§ 15 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami również
przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r.
poz. 271).
2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Miraculum są
używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów
Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 Listopada 2019 roku.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Miraculum w każdym czasie na następujących
zasadach:
1) do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe;
2) do zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej https://miraculum.pl
nowego lub zmienionego Regulaminu, stosuje się ten nowy lub zmieniony Regulamin, o ile Klient go
zaakceptował.
5. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa
ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr .Platforma ODR stanowi interaktywną
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i
przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: ShoperFundusze UnijneUE_flag
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium