Regulamin

 

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum S.A.
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 17 stycznia 2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Miraculum prowadzony pod adresem https://miraculum.pl jest platformą internetową, której operatorem jest Miraculum S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000034099, wysokość kapitału zakładowego: 41.500.000 zł, NIP 726 23 92 016, REGON 47295994.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Miraculum S.A., zwaną dalej Miraculum oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 2 Słowniczek

 1. Sklep Internetowy Miraculum – sklep działający pod adresem https://miraculum.pl , w którym Miraculum sprzedaje Produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem sieci Internet
 2. Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
 3. Czas realizacji zamówienia – orientacyjny czas od zarejestrowania zamówienia w internetowej bazie danych Sklepu Internetowego Miraculum do chwili dostarczenia zamówionych Produktów przez firmę kurierską, na adres wskazany przez Klienta;
 4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Produktów, które są oferowane w Sklepie Internetowym Miraculum. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego Miraculum służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz – o ile Klient wyraził zgodę – do celów marketingowych;
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego Miraculum, za pomocą którego Klient składając zamówienie precyzuje jego szczegóły takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.;
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Klient – Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta oraz Przedsiębiorca;
 11. Sprzedawca - Miraculum S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wschodu Słońca 8, 02-226 Warszawa,, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000034099, wysokość kapitału zakładowego: 41.500.000 zł, NIP 726 23 92 016, REGON 47295994, adres e-mail: sekretariat@miraculum.pl,  tel. 22 203 48 85;
 12. Klient – Konsument lub inna osoba dokonująca zakupu produktów;
 13. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym Miraculum, na której przedstawione są informacje na temat produktu takie jak nazwa, pojemność opakowania jednostkowego, dostępność w magazynie;
 14. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Miraculum podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;
 15. Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu produktów w Sklepie Internetowym Miraculum, polegające na wskazaniu w koszyku kupowanych Produktów oraz sposobu dostawy i płatności;
 16. Produkt – produkt Miraculum oferowany w Sklepie Internetowym Miraculum;
 17. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę Sklepu Internetowego Miraculum;
 18. Konto Klienta - indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
 19. Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej;
 20. Sklep Internetowy Miraculum– elektroniczna platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług Elektronicznych, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://miraculum.pl;
 21. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 22. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 

§ 3 Warunki techniczne


Miraculum dokłada starań, aby zapewnić możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego Miraculum przez użytkowników posługujących się różnymi popularnymi przeglądarkami internetowymi. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Miraculum zapewnia spełnienie przez Użytkownika następujących warunków technicznych: 1) komputer z dostępem do Internetu, 2) używanie jednej z następujących przeglądarek: a. Internet Explorer 10 lub nowsza, b. Firefox 37 lub nowsza, c. Chrome 42 lub nowsza, 3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, 4) akceptacja plików cookies służących do poruszania się po Sklepie Internetowym Miraculum.


§ 4 Rejestracja konta

 1. Rejestracja Konta Klienta nie jest konieczna w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Miraculum, jednak umożliwia składanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych (z wyjątkiem loginu i hasła).
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie Sklepu Internetowego Miraculum i aktywację konta.
 3. Po przesłaniu formularza elektronicznego, Użytkownik otrzyma na podany adres e- mail link aktywacyjny. Aktywacja Konta Klienta następuje z chwilą kliknięcia na podany link.
 4. Z chwilą aktywacji Konta Klienta zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie przez Miraculum usługi prowadzenia konta Użytkownika.
 5. Umowa wskazana w ustępie poprzedzającym może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez przesłanie Miraculum stosownego oświadczenia, np. w formie elektronicznej.

 

§ 5 Warunki realizacji Zamówienia

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej https://miraculum.pl poprzez wskazanie na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie poprzez wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności za zaznaczone produkty. Klient potwierdza złożenie zamówienia kliknięciem na przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP”.
 3. Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty Miraculum w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
 4. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu wybranych przez siebie produktów Miraculum.
 5. Składając zamówienie (w koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiane produkty;
  2. adres, na jaki mają być dostarczone produkty oraz adres właściwy do wystawienia faktury;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób dokonania płatności.
 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Miraculum informuje go mailowo o przyjęciu Zamówienia.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Miraculum przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Zamówione produkty będą dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie wynikającym z wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sklep Internetowy Miraculum zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki w terminie 10 dni roboczych, następujących po dniu, w którym złożono zamówienie i przyjęto płatność (jeżeli wybrano inną formę płatności niż za pobraniem).
 9. Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).
 10. W przypadku braku w magazynie produktu lub produktów objętych zamówieniem oraz braku możliwości sprowadzenia ich do Sklepu Internetowego Miraculum w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Miraculum wyśle do Klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia poprzez:
  1. anulowanie zamówienia lub
  2. zrealizowanie zamówienia w części wynikającej z dostępności Produktów w Magazynie lub
  3. zrealizowanie zamówienia w całości, w terminie późniejszym, uzgodnionym z Klientem


§ 6 Kontakt z Miraculum

 1. Klient może skontaktować się z Miraculum, oprócz korespondencji wysyłanej tradycyjnie, również telefonicznie pod numerem 600 490 380, lub mailowo pod adresem: dok@miraculum.pl.
 2. Informacje na temat statusu zamówienia Miraculum przekazuje na adres mailowy podany przez Klienta.\

 

§ 7 Ceny Produktów

 1. Sklep Internetowy Miraculum zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://miraculum.pl i oferuje Produkty znajdujące się w magazynie Sklepu Internetowego Miraculum, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Miraculum zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podatek akcyzowy (jeśli jest wymagany) podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów przesyłki;
  3. nie zawierają ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Miraculum w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat ceny produktów wraz z kosztami przesyłki i ewentualnymi kosztami celnymi przedstawiana jest na stronie sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy produktów i formy płatności.
 5. Sklep Internetowy Miraculum zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym Miraculum nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny produktów w Sklepie Internetowym Miraculum obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://miraculum.pl.
 8. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy Miraculum wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.


§ 8 Formy płatności

 1. Zamówienie obejmuje produkty znajdujące się w koszyku, w chwili złożenia zamówienia.
 2. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są: Autopay S.A oraz PayU S.A.
 3. Zapłaty za produkty, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać na odległość poprzez:
  1. przelew bankowy na rachunek Miraculum;
  2. płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  4. przelew kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Autopay S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;
  5. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Autopay S.A.
 4. Zapłata za produkty dokonywana przelewem lub kartą płatniczą powinna być zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia, ale nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 5. Zapłaty za produkty, które mają być dostarczone na terenie Polski można dokonać gotówką w chwili dostarczenia produktów za pośrednictwem kuriera.
 6. W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów Sklep Internetowy Miraculum zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy lub form dokonania zapłaty, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem zamówienia.


§ 9 Czas realizacji Zamówień

1. Sklep Internetowy Miraculum podaje (w dniach roboczych) czas dostarczenia zamówionych produktów z magazynu do miejsca wskazanego przez Klienta. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu zapłaty za produkty (a w przypadku płatności pobraniowej – od przyjęcia zamówienia do realizacji) do chwili dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera. Sklep Internetowy Miraculum podaje czas realizacji zamówienia przy uwzględnieniu terminu dostawy przesyłek podawanych przez kuriera. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2. Zamówione produkty będą dostarczone za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym na stronie Sklepu Internetowego Miraculum.

3. Sklep Internetowy Miraculum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu ze względu na podanie przez Klienta nieprawidłowego adresu. W takim przypadku Sklep Internetowy Miraculum powiadomi Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia poprzez odpowiednią wiadomość e-mail. Ponowne wysłanie produktów pod nowy lub poprawiony adres jest możliwe pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów kolejnej przesyłki.

§ 10 Niezgodność Towaru z Umową

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu odnoszące się do odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy z uprawieniami Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części Regulaminu, należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkty zgodne z umową. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży. 
 3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 4, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 10 ust. 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 9. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy produktu do odbioru określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje.
 10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził Produktu do zgodności z umową, (ii) brak zgodności Produkt z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową; (iii) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sposoby udostępnienia Sprzedawcy towaru do odbioru określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. W postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym Konsumenta stosuje się przepisy art. 43 a i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.
 14. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową należy składać na piśmie na adres Sprzedawcy, tj. Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź, albo za pośrednictwem adresu e-mail: dok@miraculum.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana w taki sam sposób w jaki zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne na adres wskazany przez Konsumenta.
 16. 16 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 18. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy: tj. Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź, albo za pośrednictwem adresu e-mail: dok@miraculum.pl
 19. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 20. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy umowie zawieranej z Przedsiębiorcą zostaje wyłączona, chyba że Sprzedawca podstępnie zataił wadę przed Klientem.


§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu odnoszące się do prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajdują zastosowanie również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Tym samym wskazanie Konsumenta w niniejszej części Regulaminu, należy odczytywać jako odnoszące się do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 3. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres Sprzedawcy, tj. : Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź., lub na adres email: sklep@miraculum.pl.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta), znajdującego się w plikach „Do pobrania”. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku (formularza), jeżeli został dołączony do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu na trwałym nośniku (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Konsumenta przy składaniu zamówienia).
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres: Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy wskazany w zdaniu poprzedzającym przed upływem tego terminu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 14. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.


§ 12 Nieodpłatne Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne
  1. Newsletter;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
  3. Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §12 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas rejestracji Konta Klienta zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Opinie o produkcie mogą być zamieszczane wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie używali dany Produkt.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 13 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych powodów rozumianych przede wszystkim jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami, poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. W przypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin, tj.:
  1. podaje dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; lub
  2. dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; lub
  3. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy,

- Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym składając w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Elektronicznych na adres – e mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji albo składania Zamówienia lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości Treści dostępnych w Sklepie Internetowym.


§ 14 Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 15 Prawa autorskie i inne

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Miraculum, w tym majątkowe prawa autorskie do layoutu strony lub jej elementów, prawa do znaków towarowych umieszczonych na produktach, prawo do korzystania z domeny przysługują Miraculum.

§ 16 Treści dostarczane przez Użytkownika

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym Miraculum jest uprawnione do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są bezprawne lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności.

§ 17 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm. i ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług z późn. zm., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.

2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Miraculum są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 24 stycznia 2023 roku.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Miraculum w każdym czasie na następujących
zasadach:
1) do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe;
2) do zamówień złożonych po opublikowaniu na stronie internetowej https://miraculum.pl nowego lub zmienionego Regulaminu, stosuje się ten nowy lub zmieniony Regulamin, o ile Klient go zaakceptował.

5.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.

6. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr .Platforma ODR stanowi interaktywną
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: ShoperFundusze UnijneUE_flag
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium