Zwroty i reklamacje

Reklamacje

1. Konsument może zgłosić reklamację pisemnie lub mailowo pod adresem: dok@miraculum.pl 


2. Miraculum rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej zgłoszenia i przesyła
informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres mailowy podany przez Konsumenta. Jeżeli Konsument
zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając
kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Miraculum nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie
czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


3. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Miraculum niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony albo naprawiany przez Miraculum albo Miraculum nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolną od wad.


4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Miraculum usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Miraculum. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


6. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.


7. Miraculum wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.


8. Miraculum może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


9. Sprzedający nie odpowiada na podstawie rękojmi wobec Klientów innych niż Konsumenci.


10. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o dostępie do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktów.


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wówczas prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej jednak nie jest to obowiązkowe. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
- Adresat Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:
-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
-Adres konsumenta (-ów)
-Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, wystarczy, aby Konsument
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w
oryginalnym opakowaniu firmowym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument jest informowany
odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i
których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony
zdrowia Konsumentów.


7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje, jeżeli Produkt został
dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu
takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.


8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Miraculum zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Miraculum), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Miraculum zostało poinformowane o decyzji
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem ust. 6
poniżej.


9. Zwrotu płatności Miraculum dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. Miraculum może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia Miraculum dowodu ich odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


10. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt/produkty Miraculum lub przekazać je osobie
upoważnionej przez Miraculum do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba że Miraculum zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.


11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Miraculum, tj. na adres:
Miraculum S.A., ul. Stokowska 27, 92-104 Łódź.

MIRACULUM S.A.
ul. Stokowska 27
92-104 Łódź
dok@miraculum.pl
+22 205 06 00

 

………………………………..
Imię i nazwisko
………………………………..
Numer zamówienia
………………………………...
………………………………...
………………………………...
Adres

 


F O R M U L A R Z   O D S T Ą P I E N I A   O D   U M O W Y
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja / My * .......................................................................................................................................
niniejszym informuję / informujemy * o moim / naszym * odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy *:
• ….........................................................................
• ….........................................................................
• ….........................................................................
• ….........................................................................
• ….........................................................................
• ….........................................................................
• ….........................................................................
• ….........................................................................

 

 


Data zawarcia umowy / odbioru …..............................................................................................
……………………………………………
Miejscowość i data
…..………………………………………..
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
*- niepotrzebne skreślić

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: ShoperFundusze UnijneUE_flag
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium