Drogi Kliencie,

W dniu 25 maja 2018 zacznie obowiązywać RODO czyli przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), w dalszej części określonego jako Rozporządzenie RODO.

W związku z tym, że masz w naszym sklepie założone konto, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Przygotowaliśmy dla Ciebie informację, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jakie masz prawa wynikające z nowych przepisów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miraculum S. A. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy AL. Jerozolimskich 184 B, adres e-mail: sekretariat@miraculum.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034099, NIP 7262392016, REGON 472905994, o kapitale zakładowym w wysokości 43.745.000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres Administratora, Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa lub mailowo na adres: sekretariat@miraculum.pl.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na oferowaniu Klientom produktów, zawieraniu i wykonywaniu umów, w tym także dochodzenia roszczeń zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji Klientów oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora, jeśli wynika to z realizacji celów, o których mowa powyżej, w tym operatorzy płatności, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu współpracujący z

Administratorem na podstawie umów, w celu realizacji zawartej umowy, a także podmioty i organy, w przypadku których udostępnienie danych wymagane jest na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sadowego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zawartej umowy oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, aż do czasu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy maksymalnie 10 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, a także przez okres wynikający z przepisów podatkowych. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, dane będą przetwarzane przez okres 6 lat.

Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; po wniesieniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych dla tego celu
  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.


Pobierz dokument w formacie PDF

Fundusze Unijne